Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze MR is een deelraad van de MR van EBC Centrum. Deze bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR bewaakt en behartigt, in het contact met het bestuur en de directie, de belangen van leerlingen en medewerkers. Door de gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden in de MR is een goede belangenafweging van zaken, de school of kinderen betreffende, gewaarborgd.

Naast de algemene zaken probeert de MR zich ook steeds kwalitatief te versterken. Indien er wisselingen of wijzigingen zijn binnen de MR, brengen we u, via Parro op de hoogte.

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

Anke van der Zee - Voorzitter
Linda Merks - Personeelsgeleding
Anne Verleg - Oudergeleding
Sophie van Oirschot - Tijdelijk lid oudergeleding 
Joyce Cromsigt - Personeelsgeleding

De directeur van de school, Tessa van Zadelhoff, is op verzoek van de MR bij de vergadering aanwezig. De MR-vergaderingen zijn meestal openbaar. U bent welkom om als toehoorder de vergadering bij te wonen. De MR van BS 't Talent werkt nauw samen met de MR van BS De Heijcant.

In het schooljaar 23-24 vergadert de MR op de volgende avonden:
woensdag 25 oktober
woensdag 22 november
donderdag 25 januari
dinsdag 16 april
woensdag 26 juni 

Notulen 25 oktober 

Jaarverslag MR 2022-2023