Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit ouders en personeelsleden.
De MR bewaakt en behartigt, in het contact met het bestuur en de directie, de belangen. Door de gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden in de MR is een goede belangenafweging van zaken, de school of kinderen betreffende, gewaarborgd.
Naast de algemene zaken probeert de MR zich ook steeds kwalitatief te versterken.
Indien er wisselingen of wijzigingen zijn binnen de MR, brengen we u, via de nieuwsbrief op de hoogte. Verder kunt U alle notulen van de MR vergaderingen vinden op deze pagina. 
Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

Naam                                    Taak
Suzanne Jägers                    Directeur
Martin van Meurs                Locatieleider
Maikel van Deursen            MR lid (voorzitter)
Christian van den Bosch    Personeelsgeleding MR (secretaris)
Theo van Veghel                  Personeelsgeleding MR / GMR
Anke van der Zee                 MR lid

Notulen MR vergaderingen schooljaar 2020-2021:
Notulen MR 07-10-2020

Notulen MR vergaderingen schooljaar 2019-2020:
Jaarverslag MR 2019-2020
Notulen MR 22-06-2020
Notulen MR 25-05-2020
Notulen MR 13-01-2020